Jaarlijks stelt de Stichting Ondernemersfonds Assen haar begroting op en wordt een voorlopige toekenning gedaan aan de trekkingsgerechtigden. Na afloop van het jaar maakt het Ondernemersfonds een verantwoording van haar activiteiten waaruit blijkt wat de inkomsten zijn geweest en waar de beschikbare middelen aan uitgegeven zijn.

Controle

  • De accountant onderzoekt de administratie van de stichting en stelt de jaarrekening op.
  • Een kascommissie bestaande uit twee leden van de ondernemersverenigingen controleert  administratie en jaarrekening en verleent – als ze vindt dat alles klopt – het bestuur decharge. De leden van de kascommissie worden elke twee jaar vervangen.

Verantwoording

Vóór 1 juni ontvangt de gemeente Assen een exemplaar van zowel de jaarrekening als het jaarverslag van het voorafgaande jaar. Deze worden medio van het jaar besproken met de betreffende wethouder.

Overzicht jaarstukken

Hieronder vindt u de jaarverslagen en jaarrekeningen vanaf de oprichting van het fonds in 2011 en de meest recente begrotingen.