Alle Asser ondernemers betalen aan het Ondernemersfonds mee via een opslag in de onroerendzaakbelasting. Deze opslag bedraagt 16 euro per 100.000 euro waarde niet-woningen voor huurders. Voor de eigenaren gaat het om 20 euro per 100.000 euro waarde. Voor 2024 beschikt het Ondernemersfonds na aftrek van de kosten over een voorlopig jaarbudget van 401.400 euro.

De hoogte van dit jaarlijkse bedrag is steeds afhankelijk van de waarde van het onroerend goed en de leegstand op dat moment. Na aftrek van interne kosten is 15 procent van het nettobedrag bestemd voor stadsbrede projecten en wordt 85 procent verdeeld over de trekkingsgerechtigden voor gebiedsgerichte en sectorale projecten.

Begroting 2024

Stichting Ondernemersfonds Assen heeft voor 2024 haar begroting vastgesteld. Hierop staan de volgende posten:

 • 060.200 voor stadsbrede projecten
 • €  341.100 voor de trekkingsgerechtigden

Kijk hier voor de tekst van de OFA-Begroting 2024

Procedure jaarbudgetten

 • De Stichting Ondernemersfonds Assen werkt met jaarbudgetten zodat de betrokken ondernemersorganisaties van tevoren weten op welk bedrag ze kunnen rekenen.
 • De deelnemende organisaties dienen vóór 1 februari van het lopende jaar hun jaarplannen in.
  • De plannen dienen voorzien te zijn van een financiële paragraaf.
  • In de plannen kan het gaan om activiteiten voor het eigen gebied of de eigen sector, maar ook om stedelijke samenwerkingsprojecten.
  • Met het nieuwe jaarplan dient ook een verantwoording van het eigen budget over het afgelopen jaar te worden ingediend.
 • Het bestuur van het Ondernemersfonds beoordeelt of de plannen aan de criteria voldoen. Is dit het geval, dan keert het fonds het aangevraagde bedrag geheel of gedeeltelijk uit.