Alle Asser ondernemers betalen aan het Ondernemersfonds mee via een opslag in de onroerendzaakbelasting. Deze opslag bedraagt € 16 per € 100.000 waarde niet-woningen voor huurders. Voor de eigenaren gaat het om € 20 per € 100.000 waarde. Voor  2020 heeft de Stichting Ondernemersfonds Assen een voorlopig jaarbudget beschikbaar van 424.000 euro. De hoogte van dit jaarlijkse bedrag is steeds afhankelijk van de waarde van het onroerend goed en de leegstand op dat moment. Na aftrek van interne kosten wordt 85 procent van het nettobedrag verdeeld over de trekkingsgerechtigden voor gebiedsgerichte en sectorale projecten.

Procedure jaarbudgetten

  • De Stichting Ondernemersfonds Assen werkt met jaarbudgetten zodat de betrokken ondernemersorganisaties van tevoren weten op welk bedrag ze kunnen rekenen.
  • De deelnemende organisaties dienen vóór 1 februari van het lopende jaar hun jaarplannen in.
    • De plannen dienen voorzien te zijn van een financiële paragraaf.
    • In de plannen kan het gaan om activiteiten voor het eigen gebied of de eigen sector, maar ook om stedelijke samenwerkingsprojecten.
  • Het bestuur van het Ondernemersfonds beoordeelt of de plannen aan de criteria voldoen.