Alle Asser ondernemers betalen aan het Ondernemersfonds mee via een opslag in de onroerendzaakbelasting. Deze opslag bedraagt 16 euro per 100.000 euro waarde niet-woningen voor huurders. Voor de eigenaren gaat het om 20 euro per 100.000 euro waarde. Voor  2022 heeft de Stichting Ondernemersfonds Assen een voorlopig jaarbudget beschikbaar van 390.000 euro. De hoogte van dit jaarlijkse bedrag is steeds afhankelijk van de waarde van het onroerend goed en de leegstand op dat moment. Na aftrek van interne kosten is 15 procent van het nettobedrag bestemd voor stadsbrede projecten en wordt 85 procent verdeeld over de trekkingsgerechtigden voor gebiedsgerichte en sectorale projecten.

Begroting 2022

De Stichting Ondernemersfonds Assen heeft voor 2022 een begroting vastgesteld. Hierin is 288.000 euro gereserveerd voor de trekkingsgerechtigden en 51.000 euro voor het stedelijk budget.
Kijk hier voor de tekst van de Begroting OFA 2022.

Procedure jaarbudgetten

  • De Stichting Ondernemersfonds Assen werkt met jaarbudgetten zodat de betrokken ondernemersorganisaties van tevoren weten op welk bedrag ze kunnen rekenen.
  • De deelnemende organisaties dienen vóór 1 februari van het lopende jaar hun jaarplannen in.
    • De plannen dienen voorzien te zijn van een financiële paragraaf.
    • In de plannen kan het gaan om activiteiten voor het eigen gebied of de eigen sector, maar ook om stedelijke samenwerkingsprojecten.
    • Met het nieuwe jaarplan dient ook een verantwoording van het eigen budget over het afgelopen jaar te worden ingediend.
  • Het bestuur van het Ondernemersfonds beoordeelt of de plannen aan de criteria voldoen.