Ondernemersfonds Assen, gevestigd aan Moezelstraat 19, 9406 VH  ASSEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ondernemersfonds Assen
Moezelstraat 19
9406 VH  ASSEN
info@ondernemersfondsassen.nl

Persoonsgegevens die Ondernemersfonds Assen verwerkt

Ondernemersfonds Assen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Ondernemers Fonds Assen verwerkt:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Ondernemers Fonds Assen verwerkt

De website en/of dienst van Ondernemers Fonds Assen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ondernemers Fonds Assen kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ondernemers Fonds Assen raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Ondernemers Fonds Assen zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@ondernemersfondsassen.nl, dan verwijdert Ondernemers Fonds Assen deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Ondernemers Fonds Assen persoonsgegevens verwerkt

Ondernemers Fonds Assen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw betaling;
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Ondernemers Fonds Assen verwerkt ook persoonsgegevens als Ondernemers Fonds Assen hier wettelijk toe verplicht is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ondernemers Fonds Assen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ondernemers Fonds Assen) tussen zit.

Hoe lang Ondernemers Fonds Assen persoonsgegevens bewaart

Ondernemers Fonds Assen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart Ondernemers Fonds Assen tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Ondernemers Fonds Assen verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Ondernemers Fonds Assen andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ondernemers Fonds Assen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Ondernemers Fonds Assen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ondernemers Fonds Assen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Ondernemers Fonds Assen gebruikt

Ondernemers Fonds Assen gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Ondernemers Fonds Assen gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Ondernemers Fonds Assen hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ondernemers Fonds Assen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Ondernemers Fonds Assen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Ondernemers Fonds Assen van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor ga je naar deze pagina: http://www.ondernemersfondsassen.nl/privacyverklaring/recht-op-correctie/.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ondernemersfondsassen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Ondernemers Fonds Assen jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ondernemers Fonds Assen reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ondernemers Fonds Assen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Ondernemers Fonds Assen persoonsgegevens beveiligt

Ondernemers Fonds Assen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ondernemersfondsassen.nl.