Ondernemersfonds Assen

 

Stichting Ondernemersfonds Assen

Het Ondernemers Fonds Assen is een fonds van en voor alle Asser ondernemers. In 2010 besloot de gemeente het fonds in het leven te roepen. De Stichting Ondernemersfonds Assen kreeg het beheer over het fonds.

Lees meer over de organisatie van de stichting.

Organisatie ondernemersverenigingen

MKB Retail Assen, Ondernemend Assen en Gilde BART (recreatieondernemers) vormen samen het Platform Ondernemend Assen (POA).
Regelmatig overlegt de stichting met het platform. Vanuit POA worden voordrachten voor nieuwe bestuursleden van de stichting gedaan.

OZB-opslag

De Asser ondernemers krijgen structureel middelen uit het fonds om hun collectieve belangen te behartigen. De middelen in het fonds worden via een OZB-opslag door alle ondernemers gezamenlijk opgebracht. Uiteraard betaalt ook de gemeente voor haar onroerend goed aan het fonds mee.

De OZB-opslag is € 36 per € 100.000 WOZ-waarde (€ 16 voor de gebruikers, € 20 voor de eigenaren). De gemeente Assen geeft de totale opbrengst door als subsidie aan de Stichting Ondernemers Fonds Assen. Voor 2020 is dit bedrag begroot op € 424.000.

Raadsbesluit OFA

Op 11 mei 2017 is de Asser gemeenteraad akkoord gegaan met een voorstel van het College van B en W om het Ondernemersfonds niet langer steeds voor drie jaar, maar voortaan voor onbepaalde tijd in te stellen. De volledige tekst van het raadsbesluit vindt u op de site.

De afspraken tussen de gemeente Assen en het Ondernemersfonds liggen vast in een convenant waar beide partijen op 27 november 2017 hun handtekening onder hebben gezet. Behalve afspraken over het verstrekken van de subsidie staan er ook afspraken in over de prestaties die het Ondernemersfonds moet leveren.

Reglement OFA 2.0

In het Reglement OFA 2.0 liggen de afspraken van het fonds  met de trekkingsgerechtigden vast over de manier van werken van het fonds. Het reglement is vanaf 1 januari 2018 van toepassing en zal elk jaar geactualiseerd worden.

  • Uitgangspunt in het reglement is dat er efficiënt en zo goedkoop mogelijk kan worden gewerkt.
  • Het OFA richt zich nadrukkelijk op de verantwoording van zijn beleid. Oftewel: wat is er met de middelen gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Zie de tekst van het reglement hieronder bij de Documenten.

Documenten Ondernemersfonds

Verantwoording Ondernemersfonds

  • Jaarlijks stelt de Stichting Ondernemersfonds Assen haar begroting op en wordt een voorlopige toekenning gedaan aan de trekkingsgerechtigde partijen.
  • Na afloop van het jaar maakt de stichting een verantwoording van haar activiteiten waaruit blijkt wat de inkomsten zijn geweest en waar de subsidie aan uitgegeven is.
  • De accountant onderzoekt de boekhouding van de stichting en brengt daar in een rapport verslag van uit.

U vindt hier de jaarverslagen vanaf de oprichting van het fonds in 2011 en de recente jaarrekeningen en begrotingen.