Veel ondernemersfondsen merken gevolgen terugloop OZB-opbrengsten

In Hilversum kwam bij Beeld en Geluid het Landelijk Platform Ondernemersfondsen bij elkaar met afgevaardigden van ondernemersfondsen uit het hele land. Deze keer stonden onder andere een mogelijke opbrengstverhoging voor de fondsen en de gemeentelijke omgang met evaluaties op de agenda.

beeld_en_geluid

In Hilversum kwam bij Beeld en Geluid het Landelijk Platform Ondernemersfondsen bij elkaar met afgevaardigden van ondernemersfondsen uit het hele land. Het platform is opgericht om op een informele manier kennis uit te wisselen. Deze keer stonden onder andere een mogelijke opbrengstverhoging voor de fondsen en de gemeentelijke omgang met evaluaties op de agenda. Namens het Ondernemersfonds Assen waren voorzitter Arie van der Spek en bestuurssecretaris Esther van Riezen aanwezig.

Bij het agendapunt over de opbrengstverhoging voor de fondsen viel op dat er grote verschillen tussen de fondsen bestaan. Waar fondsen die enkele jaren geleden opgericht zijn, het gemiddeld met een OZB-opslag van 40 tot 60 euro per 100.000 euro WOZ-waarde moeten doen, hanteren jongere fondsen doorgaans hogere tarieven. Hier gaat het om afdrachten in de orde van grootte van 70 tot 80 euro per 100.000 euro. Assen hanteert voor haar OFA een OZB-opslag van 36 euro per 100.000 euro en hoort hiermee tot de gemeenten met de laagste afdrachten.
Omdat met name de inkomsten van veel fondsen de afgelopen jaren behoorlijk teruggelopen zijn door leegstand en waardedaling van onroerend goed, beraden nogal wat fondsen zich op manieren om hun opbrengsten weer op een dusdanig peil te krijgen dat er voldoende activiteiten financieel ondersteund kunnen worden. Een mogelijkheid hiertoe is de gemeente te verzoeken de OZB-opbrengsten te indexeren. Verschillende fondsen gaven aan hier goede ervaringen mee te hebben.

Ook de bespreking van het agendapunt gemeentelijke omgang met evaluaties bracht grote verschillen aan het licht. Sommige gemeenten nemen genoegen met een evaluatie van anderhalf A4’tje, andere gemeenten daarentegen verwachten naast een financiële verantwoording een uitgebreid en kostbaar draagvlakonderzoek. Veel fondsen gaven hierbij wel aan dat hun gemeente de kosten voor de periodieke evaluatie voor haar rekening neemt. In Assen is dat zoals bekend tot nu toe niet het geval. Zo betaalde OFA in 2016 een bedrag van 21.000 euro uit eigen middelen voor de laatste evaluatie.

De leden van het Landelijk Platform Ondernemersfondsen ontmoeten elkaar tweemaal per jaar. De volgende bijeenkomst van het platform zal in het voorjaar van 2018 in Leeuwarden plaatsvinden.

Na afloop van de vergadering volgde een rondleiding door de archieven van Beeld en Geluid, wat feitelijk een wandeling was door de geschiedenis van de Nederlandse radio en tv.
(Foto: Esther van Riezen)