Ondernemersfonds in evaluatie positief gewaardeerd

B en W van Assen en Stichting Ondernemersfonds Assen tonen zich verheugd over de positieve waardering die het Ondernemersfonds in de stad krijgt. Vorig jaar heeft adviesbureau StadsKracht uit Tilburg de afgelopen vijf jaar OFA met alle betrokkenen geëvalueerd.

OFA

StadsKracht heeft gekeken naar de prestaties en het functioneren van OFA in de periode 2017-2021. Dat zijn de laatste vijf jaar van het fonds dat in 2011 werd opgericht. Naast kwantitatief onderzoek naar de prestaties heeft StadsKracht gesprekken gehad met ondernemers en met bestuurders en medewerkers van de gemeente Assen.

De afgelopen jaren heeft het Ondernemersfonds jaarlijks gemiddeld 400.000 euro aan inkomsten gehad. Hiervan ging het grootste deel naar de betrokken ondernemersorganisaties en branches, waarvan Ondernemend Assen en MKB Retail de grootste zijn. In Ondernemend Assen zijn met name de ondernemers op de bedrijventerreinen verenigd en in MKB Retail de ondernemers in de binnenstad. Naast de middelen die rechtstreeks naar deze zogeheten trekkingsgerechtigde organisaties gingen, keerde het Ondernemersfonds jaarlijks zo’n 60.000 euro uit aan stadsbrede projecten van tal van organisaties.

StadsKracht stelt in de evaluatie vast dat het Ondernemersfonds de afgelopen vijf jaar een bijdrage heeft geleverd aan tal van projecten die een impuls betekenen voor de aantrekkelijkheid van de stad en het organiserend vermogen van de Asser ondernemers. In de stad is een goede samenwerking op gang gekomen. Zowel de trekkingsgerechtigde organisaties als de organisaties die een beroep deden op het stadsbrede budget, gaven aan tevreden te zijn over de werkwijze van OFA.

Het stadsbrede budget is de afgelopen vijf jaar zo populair geworden dat er volgens StadsKracht in de toekomst zal moeten worden gekeken naar de omvang van het budget, dat nu vastligt op 15  procent van het totale budget.
Een verhoging van het totale budget is volgens de evaluatie niet aan de orde. Wel stelt men vast dat er een weeffout in het systeem zit die ervoor zorgt dat er jaarlijks onzekerheid bestaat over het beschikbare budget uit de OZB-opslag. De meeste ondernemersfondsen elders kregen jaarlijks een vast bedrag vanuit de OZB-opslag, terwijl de inkomsten hier steeds afhankelijk zijn van de waardeontwikkeling van het vastgoed en de gevolgen van leegstand.

Aanbevelingen evaluatierapport

  • financieringsstructuur aanpassen door een vast jaarlijks bedrag als OZB-opslag in te voeren
  • voorlopig geen rekening houden met een structurele verhoging van de OZB-opslag doorvoeren
  • financieringsstructuur wijzigen door trekkingsrechten van MKB Retail naar Vaart in Assen te verplaatsen
  • net als bij de branches Zorg en Onderwijs beheer van het trekkingsrecht Defensie/Overheid bij Ondernemend Assen onderbrengen
  • sectoren Sport en Cultuur stimuleren zich te organiseren om zelf weer te kunnen beschikken over hun trekkingsrechten
  • nagaan of er in de toekomst extra budget voor stadsbrede projecten beschikbaar kan komen
  • overleg tussen de aanvragers van stadsbreed budget organiseren om ervaringen uit te wisselen en voor slimme koppelingen te zorgen
  • gemeente stimuleren een actievere rol ten aanzien van OFA te spelen
  • trekkingsgerechtigden en aanvragers stadsbreed budget vragen meer aandacht te schenken aan het verantwoorden van de projectresultaten
  • rol Platform Ondernemend Assen wijzigen in een bredere Raad van Advies

Reactie OFA-bestuur
Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Assen heeft laten weten dat het zich kan vinden in de conclusies en aanbevelingen van de StadsKracht-evaluatie. Over de aanbeveling om het beheer van het trekkingsrecht Defensie/Overheid bij Ondernemend Assen onder te brengen zegt het bestuur dat er al stappen in die richting zijn gezet en dat de vorming van een organisatie rond dit budget mogelijk in 2022 zijn beslag kan krijgen.

De aanbeveling om tot een Raad van Advies te komen is al in een vergevorderd stadium. Hierover heeft het OFA-bestuur inmiddels consensus bereikt met het Platform Ondernemend Assen. De nieuwe rol zal in april 2022 zijn weerslag vinden in een statutenwijziging.

Documenten