Aanvragen projecten Ondernemersfonds

 

De middelen die de ondernemers via de OZB-opslag opbrengen, komen weer aan hen ten goede via activiteiten waarvoor het Ondernemers Fonds Assen middelen beschikbaar stelt. Alle Asser ondernemers kunnen via hun vereniging of via andere samenwerkingsverbanden bij het fonds aanvragen indienen voor gezamenlijke activiteiten. Jaarlijks is bruto ongeveer 400 duizend euro beschikbaar. Het Ondernemersfonds werkt met duidelijke spelregels om de verdeling van de gelden uit het fonds inzichtelijk en controleerbaar te maken.

Gebiedsgericht, stedelijk en sectoraal

Het Ondernemersfonds maakt onderscheid tussen gebiedsgerichte projecten en stedelijke en sectorale projecten.
Het fonds werkte met de volgende verdeling:

 • 85 procent van de middelen voor gebiedsgerichte activiteiten
 • 15 procent van de middelen voor stedelijke en sectorale activiteiten

Een deel van de middelen is geoormerkt. Het gaat om de gelden voor de activiteiten van de Stichting Gilde BART, de wijkwinkelcentra en de sector landbouw.

Jaarbudgetten

De Stichting Ondernemers Fonds Assen werkt met jaarbudgetten zodat de betrokken organisaties van tevoren weten op welk bedrag ze kunnen rekenen.
De verenigingen maken jaarplannen die aan het stichtingsbestuur worden voorgelegd. In de plannen kan het om activiteiten voor het eigen gebied of de eigen sector gaan, maar ook om stedelijke samenwerkingsprojecten.
Het bestuur van het Ondernemersfonds beoordeelt of de plannen aan de criteria voldoen.

Criteria

Het bestuur van de Stichting Ondernemers Fonds Assen beoordeelt de plannen van de deelnemende organisaties aan de hand van de volgende criteria:

 • Aanvragen kunnen uitsluitend door een in de gemeente Assen gevestigd collectief worden ingediend.
 • Het collectief moet representatief voor het betreffende gebied of de sector zijn.
 • De activiteit moet een collectief doel in de stad dienen.
 • De keuze voor de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen.
 • De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, maar kan daar wel aanvullend op zijn.
 • De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de stad.
 • Er moet voldoende budget voor het betreffende gebied of de sector beschikbaar zijn.
 • De aanvraag moet onderbouwd zijn met een gespecificeerde begroting.
 • Er kunnen middelen aangevraagd worden voor specifieke projecten en voor reguliere exploitaties.

Voor stedelijke en sectorale aanvragen gelden aanvullende criteria:

 • Aanvrager vertegenwoordigt een collectief van ondernemers.
 • Aanvraag heeft een stadsbreed of sectoraal karakter.
 • Activiteit is direct of op korte termijn uitvoerbaar.
 • Er is sprake van een sluitende begroting
 • Aanvrager moet een proactieve houding uitstralen.
 • Activiteit kan extra geld genereren.

Spelregels

In aanvulling op de criteria heeft het Ondernemersfonds een aantal aanvullende spelregels gemaakt:

 • De deelnemende organisaties dienen vóór 1 april van het lopende jaar hun jaarplannen in die voorzien zijn van een financiële paragraaf.
 • Organisaties kunnen voor de hele pilotperiode sparen.
 • Aanvragen dienen voorafgaand aan het evenement te zijn ingediend en wel een maand voorafgaand aan de bestuursvergadering waarop deze behandeld dient te worden.
 • Er bestaat geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen een afwijzing door het bestuur.
 • De deelnemende organisaties moeten in hun uitingen kenbaar maken dat het betrokken project mede mogelijk gemaakt is door het Ondernemers Fonds Assen.

Contact met het Ondernemersfonds

Voor informatie over het Ondernemersfonds kunt u contact opnemen met bestuurssecretaris Esther van Riezen.
U kunt haar bellen op (06) 5568 9235 of mailen op het adres info@ondernemersfondsassen.nl

Contact met de ondernemersorganisaties