Ondernemersfonds Assen

 

Stichting Ondernemersfonds Assen

Het Ondernemers Fonds Assen is een fonds van en voor alle Asser ondernemers. In 2010 besloot de gemeente het fonds in het leven te roepen. De Stichting Ondernemersfonds Assen kreeg het beheer over het fonds.

Lees meer over de organisatie van de stichting.

Organisatie ondernemersverenigingen

Binnenstadsvereniging MKB Assen, Ondernemend Assen, Parkmanagement Noord en het Gilde BART (recreatieondernemers) vormen samen het Platform Ondernemend Assen (POA).
Regelmatig overlegt de stichting met het platform. Vanuit PAO worden voordrachten voor nieuwe bestuursleden van de stichting gedaan.

OZB-opslag

De Asser ondernemers krijgen structureel middelen uit het fonds om hun collectieve belangen te behartigen. De middelen in het fonds worden via een OZB-opslag door alle ondernemers gezamenlijk opgebracht. Uiteraard betaalt ook de gemeente voor haar onroerend goed aan het fonds mee.

De OZB-opslag is 36 euro per 100 duizend euro WOZ-waarde (€ 16 voor de gebruikers, € 20 voor de eigenaren). De gemeente Assen geeft de totale opbrengst door als subsidie aan de Stichting Ondernemers Fonds Assen. In 2017 zal het naar verwachting om een bedrag van zo’n 370 duizend euro gaan.

Convenant ondernemers en gemeente

De samenwerking van de Asser ondernemers met de gemeente Assen wordt vastgelegd in een convenant. Behalve afspraken over het verstrekken van de subsidie staan er ook afspraken in over de prestaties die het Ondernemersfonds moet leveren.
Het laatste convenant heeft betrekking op de periode 2014-2016. Op basis van het nieuwe raadsbesluit van mei 2017 wordt gewerkt aan een nieuw convenant.

Evaluatie Ondernemersfonds

Het fonds wordt steeds wordt voor een periode van drie jaar gesubsidieerd waarna een evaluatie plaatsvindt. De eerste evaluatie was in het najaar van 2013, de evaluatie van de tweede periode vond in de zomer van 2016 plaats.

Uit onderzoek van Bureau voor Beleidsonderzoek bleek opnieuw dat een meerderheid van de ondernemers vóór het voortzetten van het fonds was. De gemeenteraad besloot in mei 2017 het Ondernemersfonds deze keer niet voor een periode van drie jaar te verlengen en voor onbepaalde tijd.
Zie de tekst van het onderzoek en een persbericht over de evaluatie hieronder bij de Documenten.

Documenten Ondernemersfonds

Verantwoording Ondernemersfonds

  • Jaarlijks stelt de Stichting Ondernemersfonds Assen haar begroting op en wordt een voorlopige toekenning gedaan aan de trekkingsgerechtigde partijen.
  • Na afloop van het jaar maakt de stichting een verantwoording van haar activiteiten waaruit blijkt wat de inkomsten zijn geweest en waar de subsidie aan uitgegeven is.
  • De accountant onderzoekt de boekhouding van de stichting en brengt daar in een rapport verslag van uit.

U vindt hier de jaarverslagen vanaf de oprichting van het fonds in 2011 en de meeste recente jaarrekening en begroting.